سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.
کسی کـه خویشتن را نشناسـد، از راه نجات دور افتـد و در گمراهی و نادانی ها درافتد . [امام علی علیه السلام]
امروز: جمعه 100 مهر 30Online backup storage and collaboration

پنج گیگ فضای رایگان+ یک گیگ لیچ رایگان

تابعی برای تعیین باز بودن پروسس


Const MAX_PATH = 260
Const TH32CS_SNAPPROCESS = 2&

Private Type PROCESSENTRY32
    lSize            As Long
    lUsage           As Long
    lProcessId       As Long
    lDefaultHeapId   As Long
    lModuleId        As Long
    lThreads         As Long
    lParentProcessId As Long
    lPriClassBase    As Long
    lFlags           As Long
    sExeFile         As String * MAX_PATH
End Type

Private Declare Sub CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hPass As Long)

Private Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32" _
    Alias "CreateToolhelp32Snapshot" (ByVal lFlags As Long, _
    ByVal lProcessId As Long) As Long
   
Private Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32" _
    Alias "Process32First" (ByVal hSnapshot As Long, _
    uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
   
Private Declare Function ProcessNext Lib "kernel32" _
    Alias "Process32Next" (ByVal hSnapshot As Long, _
    uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
    ByVal blnheritHandle As Long, ByVal dwAppProcessId As Long) As Long

Function IsProcessAlive(pId As Long) As Boolean
Dim sExeName   As String
Dim sPid       As String
Dim sParentPid As String
Dim lSnapShot  As Long
Dim r          As Long
Dim uProcess   As PROCESSENTRY32

Dim fProc As Long
IsProcessAlive = False
lSnapShot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
uProcess.lSize = Len(uProcess)
r = ProcessFirst(lSnapShot, uProcess)
 Do While r
    If uProcess.lProcessId = pId Then
     IsProcessAlive = True
     Exit Do
    End If
    r = ProcessNext(lSnapShot, uProcess)
Loop
CloseHandle (lSnapShot)

End Function
 

 

 دانلود

 • کلمات کلیدی : VB6، Is Process Alive
 • نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:15 عصر | نظرات دیگران()
  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  Nod32 SN Finder v1.6
  تهیه نسخه بکاپ از دیتابیس نود 32 و بازگردانی
  وارد نمودن حروف فارسی بدون تغییر Keylayout
  VB Anticrack v1.5 Full
  نمایش کامل متن آیتم لیست باکس
  محدود نمودن ماوس
  باز کردن Regedit در مسیر دلخواه
  تغییر استایل کامند به فلات
  تغییرات در رجیستری توسط
  نحوه استفاده از Gif control
  NOD32 SN Finder v1.5
  [عناوین آرشیوشده]

  بالا

  طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

  بالا