سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.
همنشین پادشاه همچون شیر سوار است ، حسرت سوارى او خورند و خود بهتر داند که در چه کار است . [نهج البلاغه]
امروز: شنبه 100 شهریور 27Online backup storage and collaboration

پنج گیگ فضای رایگان+ یک گیگ لیچ رایگان

البته این دستور ممکن است با هر برنامه ای سازگار نباشد

نمونه این دستور به شکل زیر می باشد (فایل مورد نظر: اسم برنامه shell)

Private Sub Command1_Click()
    Shell "Mspaint E:\Love.bmp"
End Subنوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه 88/3/27 و ساعت 6:9 صبح | نظرات دیگران()

Private Type PROCESS_INFORMATION
hProcess As Long
hThread As Long
dwProcessId As Long
dwThreadId As Long
End Type
Private Type STARTUPINFO
cb As Long
lpReserved As String
lpDesktop As String
lpTitle As String
dwX As Long
dwY As Long
dwXSize As Long
dwYSize As Long
dwXCountChars As Long
dwYCountChars As Long
dwFillAttribute As Long
dwFlags As Long
wShowWindow As Integer
cbReserved2 As Integer
lpReserved2 As Long
hStdInput As Long
hStdOutput As Long
hStdError As Long
End Type
Private Declare Function CreateProcess Lib "kernel32" _
Alias "CreateProcessA" _
(ByVal lpApplicationName As String, _
ByVal lpCommandLine As String, _
lpProcessAttributes As Any, _
lpThreadAttributes As Any, _
ByVal bInheritHandles As Long, _
ByVal dwCreationFlags As Long, _
lpEnvironment As Any, _
ByVal lpCurrentDriectory As String, _
lpStartupInfo As STARTUPINFO, _
lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32.dll" _
(ByVal dwAccess As Long, _
ByVal fInherit As Integer, _
ByVal h As Long) As Long
Private Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" _
(ByVal hProcess As Long, _
ByVal uExitCode As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
(ByVal h As Long) As Long
Const SYNCHRONIZE = 1048576
Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20&

Private Sub Form_Click()
Dim pInfo As PROCESS_INFORMATION
Dim sInfo As STARTUPINFO
Dim sNull As String
Dim lSuccess As Long
Dim lRetValue As Long
sInfo.cb = Len(sInfo)
lSuccess = CreateProcess(sNull, "Calc.exe", _
ByVal 0&, ByVal 0&, 1&, _
NORMAL_PRIORITY_CLASS, ByVal 0&, sNull, sInfo, pInfo)
MsgBox "Calculator has been launched!"
lRetValue = TerminateProcess(pInfo.hProcess, 0&)
lRetValue = CloseHandle(pInfo.hThread)
lRetValue = CloseHandle(pInfo.hProcess)
MsgBox "Calculator has terminated!"
End Subنوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه 88/3/27 و ساعت 6:6 صبح | نظرات دیگران()

Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" _
Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As _
String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _
ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

"Exampel  Call Shell2("c:\temp\a.exe")

Function Shell2(Program As String, Optional ShowCmd As Long = _
vbNormalNoFocus, Optional ByVal WorkDir As Variant) As Long

    Dim FirstSpace As Integer, Slash As Integer

    If Left(Program, 1) = """" Then
        FirstSpace = InStr(2, Program, """")


        If FirstSpace <> 0 Then
            Program = Mid(Program, 2, FirstSpace - 2) & _
              Mid(Program, FirstSpace + 1)
            FirstSpace = FirstSpace - 1
        End If

    Else
        FirstSpace = InStr(Program, " ")
    End If

    If FirstSpace = 0 Then FirstSpace = Len(Program) + 1

    If IsMissing(WorkDir) Then

        For Slash = FirstSpace - 1 To 1 Step -1
            If Mid(Program, Slash, 1) = "\" Then Exit For
        Next

        If Slash = 0 Then
            WorkDir = CurDir
        ElseIf Slash = 1 Or Mid(Program, Slash - 1, 1) = ":" Then
            WorkDir = Left(Program, Slash)
        Else
            WorkDir = Left(Program, Slash - 1)
        End If

    End If

    Shell2 = ShellExecute(0, vbNullString, _
    Left(Program, FirstSpace - 1), LTrim(Mid(Program, _
    FirstSpace)), WorkDir, ShowCmd)
    If Shell2 < 32 Then VBA.Shell Program, ShowCmd "To raise Error

End Functionنوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه 88/3/27 و ساعت 6:4 صبح | نظرات دیگران()

Private Type STARTUPINFO
cb As Long
lpReserved As String
lpDesktop As String
lpTitle As String
dwX As Long
dwY As Long
dwXSize As Long
dwYSize As Long
dwXCountChars As Long
dwYCountChars As Long
dwFillAttribute As Long

dwFlags As Long
wShowWindow As Integer
cbReserved2 As Integer
lpReserved2 As Long
hStdInput As Long
hStdOutput As Long
hStdError As Long
End Type
Private Type PROCESS_INFORMATION
hProcess As Long
hThread As Long
dwProcessID As Long
dwThreadID As Long
End Type
Private Declare Function WaitForSingle Lib "kernel32" (ByVal _
hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Private Declare Function CreateProcessA Lib "kernel32" (ByVal _
lpApplicationName As Long, ByVal lpCommandLine As String, ByVal _
lpProcessAttributes As Long, ByVal lpThreadAttributes As Long, _
ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, _
ByVal lpEnvironment As Long, ByVal lpCurrentDirectory As Long, _
lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As _
PROCESS_INFORMATION) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
(ByVal h As Long) As Long
Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" _
(ByVal hProcess As Long, lpExitCode As Long) As Long
Private Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20&
Private Const INFINITE = -1&

Public Function ExecCmd(cmdline$)
Dim proc As PROCESS_INFORMATION
Dim start As STARTUPINFO
" Initialize the STARTUPINFO structure:
start.cb = Len(start)
" Start the shelled application:
ret& = CreateProcessA(0&, cmdline$, 0&, 0&, 1&, _
NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0&, 0&, start, proc)
" Wait for the shelled application to finish:
ret& = WaitForSingle(proc.hProcess, INFINITE)
Call GetExitCodeProcess(proc.hProcess, ret&)
Call CloseHandle(proc.hProcess)
ExecCmd = ret&
End Functionنوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه 88/3/27 و ساعت 6:1 صبح | نظرات دیگران()

برنامه ای که قصد معرفی اون رو دارم  VB AntiCrack هست که محصول شرکت GPcH Soft می باشد

این برنامه کلیه رشته های موجود در پروژه وی بی را تبدیل به مجموعه ای از کاراکترها می کند که کرک برنامه را مشکل می نماید

 

VB AntiCrack is used to make it more difficult to crack your programs written in Visual Basic 6.0. Most crackers will not be able to crack your program because they will not find a single text strings in your EXE file, which will make searching for the code they need much more complicated. As you can guess, it makes sense to use this program only if your program is not freeware and has a time limitation or password protection, which makes it interesting for those who crack software protection.

 

شما می توانید برنامه را از آدرس زیر دانلود کنید:

http://www.gpchsoft.com/vb_anticrack.htm

 

این هم یوزر و پسورد برنامه:

NamE : Pharaohs Come Team

 CodE : F981-0693-F96F-0690

 

ادامه مطلب...

 • کلمات کلیدی : vb Anticrack v1.4، vb6 exe protect
 • نوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه 88/3/13 و ساعت 5:41 صبح | نظرات دیگران()

  اینم یه برنامه کامل برای تغییر عکس پس زمینه که با وی بی نوشتم

   

   

   

   

  امیدوارم به کارتون بیاد

  لطفا نظر فراموش نشه.

   

  دانلود برنامه

  نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه 88/3/5 و ساعت 5:22 صبح | نظرات دیگران()

  حتما با کامپوننت فاردیت آشنا هستید

  اگه به شکل ظاهری این کامپوننت نیازی ندارید و فقط می خواهید از توابع اون استفاده کنید این کلاس کار شما رو راحت می کنه و دیگه نیازی به کامپوننت ندارید

   

   

  دانلود کلاس

 • کلمات کلیدی : کلاس فاردیت، Fardate class، fardate.cls
 • نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه 88/3/5 و ساعت 5:17 صبح | نظرات دیگران()

   

   اینم یه ماژول کامل درباره کار با رجیستری

   توابع این ماژول

  SetDWORDValue
  GetDWORDValue
  SetBinaryValue
  GetBinaryValue
  SetStringValue
  GetStringValue
  CreateKey
  DeleteKey
  DelValue
  KeyExists

   

   

  دانلود ماژول

  نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه 88/3/5 و ساعت 5:11 صبح | نظرات دیگران()

  برای اینکار کدهای زیر رو داخل یک ماژول بذارید

  Const MAX_PATH = 260
  Const TH32CS_SNAPPROCESS = 2&

  Private Type PROCESSENTRY32
      lSize            As Long
      lUsage           As Long
      lProcessId       As Long
      lDefaultHeapId   As Long
      lModuleId        As Long
      lThreads         As Long
      lParentProcessId As Long
      lPriClassBase    As Long
      lFlags           As Long
      sExeFile         As String * MAX_PATH
  End Type

  Private Declare Sub CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hPass As Long)

  Private Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32" _
      Alias "CreateToolhelp32Snapshot" (ByVal lFlags As Long, _
      ByVal lProcessId As Long) As Long
     
  Private Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32" _
      Alias "Process32First" (ByVal hSnapshot As Long, _
      uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
     
  Private Declare Function ProcessNext Lib "kernel32" _
      Alias "Process32Next" (ByVal hSnapshot As Long, _
      uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
  Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
      ByVal blnheritHandle As Long, ByVal dwAppProcessId As Long) As Long
  Private Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal ApphProcess As Long, _
      ByVal uExitCode As Long) As Long

  Public Sub EndProcess(procName As String)
  Dim sExeName   As String
  Dim sPid       As String
  Dim sParentPid As String
  Dim lSnapShot  As Long
  Dim r          As Long
  Dim uProcess   As PROCESSENTRY32

  Dim fProc As Long

  lSnapShot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
  uProcess.lSize = Len(uProcess)
  r = ProcessFirst(lSnapShot, uProcess)
   Do While r
      sExeName = Left(uProcess.sExeFile, InStr(1, uProcess.sExeFile, vbNullChar) - 1)
      If LCase(sExeName) = LCase(procName) Then
       fProc = uProcess.lProcessId
       Exit Do
      End If
      r = ProcessNext(lSnapShot, uProcess)
  Loop
  CloseHandle (lSnapShot)


   Dim mProcID As Long
   mProcID = OpenProcess(1&, -1&, fProc)
   TerminateProcess mProcID, 0&

  End Sub

  و بصورت زیر تابع رو صدا بزنید

  EndProcess (نام فایل اجرایی)

   

  دانلود ماژول

 • کلمات کلیدی : End process in vb6
 • نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه 88/3/5 و ساعت 5:8 صبح | نظرات دیگران()

  برای اینکار خط زیر رو داخل یک ماژول قرار دهید:

  Private Declare Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal pwszKLID As String, ByVal flags As Long) As Long

  سپس از دستور زیر برای تغییر زبان استفاده کنید:

   LoadKeyboardLayout "00000429", 1

  429 کد زبان فارسی

  409 کد زبان انگلیسی

  شما می تونید با لود شدن فرم اصلی زبان رو فارسی کرده و با بسته شدن فرم زبان رو انگلیسی کنید.

   

  دانلود ماژول

 • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه 88/2/30 و ساعت 2:22 صبح | نظرات دیگران()
     1   2   3      >
  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  Nod32 SN Finder v1.6
  تهیه نسخه بکاپ از دیتابیس نود 32 و بازگردانی
  وارد نمودن حروف فارسی بدون تغییر Keylayout
  VB Anticrack v1.5 Full
  نمایش کامل متن آیتم لیست باکس
  محدود نمودن ماوس
  باز کردن Regedit در مسیر دلخواه
  تغییر استایل کامند به فلات
  تغییرات در رجیستری توسط
  نحوه استفاده از Gif control
  NOD32 SN Finder v1.5
  [عناوین آرشیوشده]

  بالا

  طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

  بالا